Jak wygląda Bóg?

Biblia jest pełna odniesień do Bożego tronu. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że Biblia jest źródłem całej religii. Pod wieloma względami tron Boga jest centrum chrześcijaństwa. Tron jest miejscem kultu dla odkupionych. Ludzie śpiewają Bogu chwałę z wszechogarniającej pasji, niezmąconej wdzięczności i gorącego pragnienia oddania Mu czci.

W przeciwieństwie do każdego innego tronu, tron łaski jest wieczny. Podczas gdy wielu królów było okrutnymi tyranami, żaden śmiertelny król nigdy nie zasiadł na tronie Boga. Oznacza to, że cała ziemska władza musi podporządkować się Jego suwerenności. Nie ma na świecie miejsca wyższego niż tron łaski. Dlaczego więc Bóg umieszcza siebie na tronie łaski?

Aniołowie głoszą wielkość Boga. Ich głos ogłasza trzy ważne atrybuty Boga: Jego wszechmoc, Jego świętość i Jego moc. Aniołowie nie są jednak jedynymi, którzy to ogłaszają. Biblia jest również pełna wzmianek o aniołach ogłaszających Bożą wszechmoc. Nic dziwnego, że anielskie istoty ogłaszają Boży tron.

Chociaż tron Boży jest centralną częścią chrześcijaństwa, to niekoniecznie jest on centrum całego kultu. W całej Biblii chrześcijanie często podkreślają znaczenie tronu w kulcie. Tron Boga jest miejscem świętym, a obecność Jego tronu jest podstawowym elementem kultu. Niezależnie od roli aniołów, ich celem jest służenie i ochrona ludu podległego Bogu.

Co więcej, na tronie Boga płonie siedem lamp. Te siedem lamp reprezentuje uczucia Boga do dobra. Reprezentują one również siedem kościołów wspomnianych w innym miejscu Księgi Objawienia. Ostatecznie są one reprezentacją wiecznej chwały Bożej. Tron Boży będzie ostatecznie centrum Bożego panowania i tron Boży będzie centrum kościoła chrześcijańskiego.

Tron Boży jest miejscem o wielkim pięknie. Według Biblii to właśnie tron Boży przewodniczy wszystkim sferom ludzkiej egzystencji. Tron Boży otoczony jest szmaragdową poświatą, której towarzyszą ryki grzmotów i błyskawic. Jest to środowisko o wielkiej czystości. W związku z tym tron Boga jest często opisywany jako miejsce piękna, światła i miłości. Tron Boga jest nie tylko miejscem kultu, ale przestrzenią wielkiej mocy.

Jego tron

Hebrajskie słowo oznaczające „tron” to „Amen”. W czasach Starego Testamentu słowo to było używane na określenie tronu Boga. W innych Pismach odnosi się ono do tronu, ale Biblia używa go do opisania boskiego tronu. Słowo to jest często tłumaczone jako „tron Boga”.

Język używany do opisania Bożego tronu jest zarówno wizualny, jak i słuchowy. Pokój o szmaragdowym kolorze nie jest zwykłą tęczą, lecz raczej wynikiem załamywania się cząsteczek światła przez wodę. Tron Pana jest pełen chwały. Słychać huki grzmotów i błyskawice. Pokój nie jest cichy, ale raczej wibrujący i pulsujący. Gdy Jan widział tron, widział też siedem lamp płonących jasno. Te siedem lamp to były Duchy Boże.

Tron łaski nie jest podobny do żadnego innego rodzaju tronu. W całej historii na tronie zasiadało wielu królów, niektórzy z nich byli brutalnymi tyranami, a inni byli dobrzy i życzliwi. Jednak w przeciwieństwie do tych królów, żaden śmiertelnik nie zasiadał na tronie łaski. Jako taka, cała inna ziemska władza jest podporządkowana Jego tronowi.

W związku z tym ważne jest, aby chrześcijanie zrozumieli, że Jezus Chrystus nie siedzi na swoim własnym tronie w niebie. Zamiast tego dzieli tron z Ojcem, a my musimy czcić Go jako takiego. Pomimo naszego pragnienia, by czcić Boga jako Boga, musimy uznać naszą zależność od Trójcy. Ale jak możemy poznać prawdziwą naturę Boga, skoro nie otrzymaliśmy najbardziej jasnego wyjaśnienia? Zbadajmy kilka przykładów tego w Biblii i dowiedzmy się.

Po pierwsze, tron jest Bożą siedzibą autorytetu i władzy. Reprezentuje najwyższe miejsce na świecie, gdzie rządzi władca. Tron Boga jest symbolem Jego transcendentnego panowania nad całym wszechświatem. Ponieważ Bóg istnieje w postaci ducha, nie potrzebuje odpoczynku. Biblia dostarcza również szczegółowych informacji na temat Bożego tronu. Oprócz tego, że jest miejscem najwyższej władzy, tron Boży reprezentuje nieskończoną suwerenność i chwałę Boga.

Jezus obiecał przyprowadzić na tron zmartwychwstałych i umarłych, a prorocy Starego Testamentu wierzyli, że Bóg zasiada na swoim tronie. Walczyli przeciwko skorumpowanych królów, takich jak Jezebel i Ahab, i konfrontacji z przywódcami religijnymi swoich czasów. Prorocy Starego Testamentu rozumieli, że Bóg jest na swoim tronie w niebiosach, gdzie może sądzić świat.

Jego pragnienie dla Jego ludu

Jakie jest pragnienie Boga dla Jego ludu w chrześcijaństwie? Wierzymy, że Bóg chce zamieszkać ze swoim ludem, a On pomoże nam to osiągnąć, zapewniając środki do zbawienia. W Starym Testamencie ludzie nazywali Mojżesza „Prorokiem”, ale w Nowym Testamencie mamy system klerykalno-laicki. Innymi słowy, niektórzy ludzie mówią w imieniu Boga, ale inni milczą. Bóg chce przywrócić funkcję wszystkim swoim ludziom i przemienić ich w proroków.

Biblia uczy, że Bóg pragnie zbawienia całej ludzkości. Mówi, że „Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi”, co jest całkiem jasne, gdy weźmiemy pod uwagę słowa Pawła, a także apostołów. Chociaż Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi, to możliwe jest, że dana osoba nadal będzie zgubiona i nigdy nie zostanie zbawiona. Ale w takim przypadku, Boże pragnienie dla Jego ludu w chrześcijaństwie jest nadal oparte na Jego pragnieniu dla Jego chwały.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Bóg pragnie zmienić nasze serca i dać nam pragnienie bliskiej społeczności z Nim. Biblia nie obejmuje każdej decyzji, przed którą stajemy w życiu, więc możesz stanąć przed trudnym wyborem. Choć kuszące jest życzenie, by Bóg napisał swoją wolę na twojej ścianie lub przemówił do ciebie słyszalnym głosem, pamiętaj, że Bóg woli, byśmy byli wytrwali w poszukiwaniu wskazówek. Jezus powiedział, że naszym pierwszym priorytetem powinno być szukanie Królestwa Bożego i sprawiedliwego życia.

Biblia jasno mówi, że Bóg pragnie zbawienia dla całej ludzkości i że ewangelia jest jedynym sposobem na jego uzyskanie. Właśnie dlatego Bóg wyznaczył swojego syna Jezusa, aby działał jako „pośrednik” między nim a grzesznikami. Ten „człowiek Chrystus Jezus” umarł na krzyżu i powstał z martwych, aby uleczyć przepaść między świętym Bogiem a grzesznym człowiekiem. I w ten sposób Bóg przywraca swoją relację z ludzkością.

W całej Biblii prorocy są powoływani przez Boga, aby mówić w Jego imieniu. Bóg pragnie, aby wszyscy Jego ludzie byli prorokami. W Księdze Liczb 11:29 Mojżesz opisał znaczenie proroków dla Jego ludu. Dziś wielu błędnie myśli, że prorokowanie oznacza przepowiadanie przyszłości, ale celem bycia prorokiem jest mówienie w imieniu Boga. Oznacza to, że powinniśmy starać się prowadzić życie zgodnie z wolą Bożą, niezależnie od naszego pochodzenia.

Prorocy nauczali, że Bóg pragnie zamieszkać ze swoim ludem. W rzeczywistości jasno wyraził to w Biblii, a my możemy dowiedzieć się więcej o Jego zamiarach wobec Jego ludu, studiując Jego Słowo. Jako chrześcijanie możemy być pewni, że Bóg zapewni nam rzeczy, których potrzebujemy, aby odnieść sukces i wypełnić nasze cele. A więc zaczynajmy! Zatem, jakie jest Boże pragnienie dla Jego ludu w chrześcijaństwie?